ระบบจัดซื้อ FORMULA PO เป็นระบบที่รองรับงานด้านการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บประวัติการซื้อได้อย่าง

ละเอียดไม่ว่าจะเป็น Serial Number ของสินค้าในใบสั่งซื้อหรือบิลซื้อหรือแม้กระทั่งส่วนลดทุกๆ ขั้นที่ได้ จาก Supplier นอกจาก

นั้นถ้ามีการสั่งซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบจาก  ต่างประเทศก็สามารถรองรับในเรื่องของสกุลเงินต่างๆ ได้ (Multi Currency) สามารถ

พิมพ์รายงานตรวจสอบความถูกต้องได้และสั่งพิมพ์รายงาน เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Report) สำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสิน

ใจและการจัดการด้านการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว



หน้าจอของระบบใบสั่งซื้อ


ระบบการจัดซื้อ/การรับสินค้า Purchase Order System

* สามารถกำหนดรูปแบบและแก้ไขฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ได้เช่น ใบสั่งซื้อ (PO), ใบรับสินค้า เป็นต้น

* รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา - ขายไป หรือธุรกิจบริการ ( ภาษีซื้อไมถึงกำหนด ) และปรับยอดภาษีซื้อใหม่เมื่อมีการจ่ายชำระ

* สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้

* ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราภาษีได้ตามต้องการ และรองรับการคำนวณภาษีได้ทั้งแบบรวมภาษีและแยกภาษี

* เก็บรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายรายนั้น ๆ ในครั้งต่อไปได้

* สามารถระบุส่วนลดแต่ละรายการสินค้าและส่วนลดจากยอดรวมได้ทั้งเป็นจำนวนเงิน, เปอรเซ็นต์ เช่น 1000 + 5%

* โปรแกรมจะแสดงยอดสั่งซื้อค้างรับและสามารถทยอยรับสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะรับสินค้าครบ

* สามารถเพิ่มผู้จำหน่ายและสินค้าขณะบันทึกรายการสั่งซื้อหรือรับสินค้า

* เมื่อบันทึกการซื้อโปรแกรมจะไปตั้งเจ้าหนี้เพิ่มสินค้าในสต็อคเก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีซื้อเก็บสถิติการซื้อและลง บัญชีให้ทันที

  (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีไว้แต่ยังไม่สั่ง POST แลวรอให้ฝ่ายบัญชีมาตรวจสอบรายการทีหลัง)และ สามารถเรียกดูรายงาน

  วิเคราะห์การซื้อได้ทันที

* สามารถแก้ไขยอดภาษีซื้อในหน้าบันทึกเอกสารตามยอดใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้

* สามารถซื้อสินค้าโดยระบุหน่วยที่แตกต่างจากหน่วยนับของสินค้าในสต็อคโดยมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน เช่น 1 โหลเท่ากับ 12 ขวด

* การรับสินค้าเข้าสามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อหรือไม่อ้างอิงได้ตามลักษณะงานของธุรกิจ

* รองรับการเตือนกรณีมีการกำหนดสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ(การเตือนอัตโนมัติหรือการตรวจสอบรายงานเพื่อช่วยฝ่ายบริหารคลัง สินค้า

  และฝ่ายจัดซื้อ)

* รองรับการทำเอกสารลดหนี้แบบเอกสารอ้างอิงเอกสารซื้อหรือไม่อ้างอิงได้

* รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*

* สามารถสลับสวิทซ์หน้าจอรายงานต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาได้*

* รองรับการสั่งซื้อและรับสินค้าแยกสาขาและรายงานตรวจสอบการสั่งซื้อและการรับสินค้า*


                                                       HOME    SO AP AR IC FA CQ GL BEFORE   NEXT