ระบบขาย FORMULA SO เป็นระบบที่รองรับรูปแบบการขายที่มีความหลากหลายเพราะโปรแกรมมีความยืดหยุ่น(Flexibility)

สูง เช่นสามารถระบุส่วนลดได้ทั้งตัวเงินและเปอร์เซ็นต์ได้หลายๆ ขั้นของแต่ละ Items ของสินค้าหรือส่วนลดที่ท้ายบิลสามารถเซ็ตรูป

แบบการขายโดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อจากลูกค้า,เช็ควงเงินเครดิตการขายและระบุสิทธิการขายหรือผู้อนุมัติการขายได้, ทยอยส่ง

สินค้าให้ลูกค้าในแบบ Partial Shipmentได้ซื่งสามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบสินค้าค้างส่งได้

        รองรับการขายทั้งเป็นแบบ LOT, Serial Number, ชุดสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ เช่น การเซ็ตช่วงโปรโมชั่น การมีของแถมต่างๆรองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ (Multi Currency), รองรับหน่วยนับคู่ขนานได้ เช่น ขายเหล็กเป็นเส้นและกิโลกรัมพร้อมกัน

        มี Report ตรวจสอบและวิเคราะห์การขายที่หลากหลาย เพื่อผู้บริหาร เช่น รายงานที่เกี่ยวข้องกับค่า Commission ของพนักงานขาย,รายงานสรุปยอดขาย-ต้นทุน-กำไรของสินค้า, รายงานการขายแยกตามกลุ่มสินค้า, กลุ่มลูกค้าและเขตการขายได้
ระบบใบเสนอราคา/จองสินค้า/การจัดจำหน่าย Sale Order System

* สามารถกำหนดรูปแบบและแก้ไขเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบเสนอราคา(Quotation) ใบสั่งขาย(Sale Order),ใบส่งของ/ใบกำกับ

  ภาษี (Invoice/Tax Invoice) บิลเงินสด ( Cash Receipt) ฯลฯ

* รองรับการขายสินค้าเป็นชุด, เป็น LOT, ระบุคลัง, ลดราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice ใบเดียวกัน

* สามารถบันทึกรับเงินมัดจำ โดยรับชำระเงินสด เช็ค เงินโอน บัตรเครดิต ได้ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของและสามารถ

  หักยอดกับใบเสร็จ รับเงินให้อัตโนมัติ

* รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา - ขายไป / ธุรกิจบริการ ( รองรับภาษีขายไม่ถึงกำหนด )และปรับยอดภาษีขายเมื่อมีการรับ ชำระหนี้

* ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราภาษีได้ตามต้องการ และรองรับการคำนวณภาษีได้ทั้งแบบรวมภาษีและแยกภาษี

* สามารถระบุส่วนลดแต่ละรายการสินค้าและส่วนลดจากยอดรวมได้ทั้งเป็นจำนวนเงิน, เปอรเซ็นต์ เช่น 1000 + 5%

* สามารถเริ่มงานขายไปก่อนได้โดยไม่ต้องรอยอดสินค้ายกมาตั้งต้นจากทางบัญชี เพื่อความรวดเร็วในการเริ่มต้นระบบการทำงาน

* โปรแกรมจะแสดงยอดสั่งขายค้างส่งและสามารถทยอยส่งสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกวาจะส่งสินค้าครบตามจำนวน หรือยกเลิก

  ใบสั่งขาย

* สามารถเพิ่มลูกหนี้และสินค้าขณะบันทึกรายการใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี

* รองรับการกำหนดได้ว่าพนักงานคนใดสามารถเห็นราคาขายหรือแก้ไขราคาขายได้ขณะบันทึกเอกสาร

* สามารถขายสินค้าโดยระบุหน่วยที่แตกต่างจากหน่วยนับของสินค้าในสต็อคโดยมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน เช่น 1 โหลเท่ากับ 12ขวด

* สามารถพิมพ์ Label (สติกเกอร์) เพื่อจ่าหน้าซองส่งเอกสารให้ลูกค้าได้

* กรณีเอกสารลดหนี้สามารถกำหนดสาเหตุการลดหนี้ ลดหนี้โดยการรับคืนสินค้า, การลดหนี้จากราคาสินค้า

* การบันทึกเอกสารลดหนี้สามารถจัดทำได้ทั้งแบบอ้างอิงใบกำกับภาษีหรือไม่อ้างอิงได้

* สามารถกำหนดอัตราคาคอมมิชชั่นและเป้าการขายพร้อมรายงานเปรียบเทียบยอดขายกับเป้าหมายการขาย

* สามารถวิเคราะห์ยอดขาย กำไร โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการซื้อได้ ทั้งพิจารณาตามลูกค้า สินค้า และตามใบกำกับภาษีที่ขาย

  ให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

* สามารถแก้ไขรหัสต่างๆ ได้เพียงเสี้ยววินาทีไม่ว่าปริมาณข้อมูลจะมากเพียงใด

* กำหนดรูปแบบการบริหารสินค้าคงคลังได้เองว่าถ้าสินค้าในคลังไม่พอขายจะยอมให้สินค้าติดลบและขายสินค้านั้นไปกอน

* เมื่อบันทึกการขายโปรแกรม จะไปตั้งลูกหนี้ ตัดสินคาคงคลัง เก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีขาย เก็บสถิติการขาย และ ลงบัญชี

  ให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีแล้วรอให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบก่อน แล้วจึงสั่ง Post ทีหลัง) และสามารถเรียกดูรายงาน

  วิเคราะห์การขายได้ทันที

* พิมพรายงานจัดลำดับยอดขายเรียงตามมูลค่ากำไร,เปอรเซ็นต์,กำไร,มูลค่าขายและจำนวนขายทั้งแบบจากมากไปน้อยหรือ น้อยไป

  หามากได้, พิมพ์รายงานสรุปต้นทุน-กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว

* พิมพ์รายงานยอดขายพนักงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน ,พิมพ์รายงานสรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามพนักงาน ขาย

* โปรแกรมจะทำการเตือนวงเงินเครดิต เมื่อทำการบันทึกเอกสารขายเชื่อ

* รองรับการทำเอกสารใบเสนอราคา ,ใบสั่งขาย,เอกสารขายหรือทำงานแบบเปิดเอกสารขายทันทีตามนโยบายของกิจการ

* รองรับการค้นใบเสนอราคาไปเป็นสั่งขายและใบกำกับภาษีได้ทันทีโดยไม่ต้องบันทึกเอกสารใหม่

* สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้าได้ทันทีแม้ขณะเปิดเอกสารขาย

* รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*

* สามารถสลับสวิทซ์หน้าจอการทำงานและรายงานต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาได้กรณีที่ผู้ใช้งาน หรือผู้

  บริหารเป็นชาวต่างชาติ*


                                                        HOME   PO AP AR IC FA CQ GL BEFORE   NEXT