ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง FORMULA IC เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถกำหนดคลังสินค้าได้ถึง 40,000 คลัง การ

คิดคำนวณต้นทุนทางบัญชีสามารถรองรับได้ถึง 4 แบบ คือ

     1. แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Weighted Average)

     2. แบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO:First-in First-Out)

     3. ต้นทุน Specific แบบระบุ LOT

     4. ต้นทุน Specific แบบระบุ Serial

          สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน ซึ่งสามารถบันทึกภายหลังได้ โดยจะ

ยังคงได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบ เฉลี่ยรองรับการขายสินค้าเป็น LOT และเป็น Serial Number, รองรับการปรับเพิ่ม-ลดยอด

สินค้าคงคลังได้ มี Report เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าคงคลังและวัตถุดิบต่างๆ เช่น รายการสถานะสินค้าคงคลัง

และรายการยอดเคลื่อนไหวของสินค้าและทั่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหว, พิมพ์ Price List, พิมพ์รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (Re-Order 

Point) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safty Stock
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง Inventory Control System

* สามารถเลือกวิธีคำนวณต้นทุน แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Weighted Average ) , แบบ เข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO : First - In 

  First - Out ) ,แบบระบุ LOT และสามารถตรวจสอบรายงานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเลือกคำนวณต้นทุนแบบใดในระบบ

* รองรับการขายสินค้าเป็นชุด เพียงแต้ผู้ใช้ทำการกำหนดส่วนประกอบของสินค้าชุดนั้นไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการขาย โปรแกรมจะำทำการ

  ตัดสต็อคทั้งชุดให้โดยอัตโนมัติ ( Component Set Support ) สามารถปรับจำนวนสินค้าในชุดขณะออกบิลได้

* สามารถพิมพ์รายงานสินคาวัตถุดิบคงเหลือ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด 

* สามารถพิมพ์รายงานสินค้าที่ ถึงจุดสั่งซื้อ ( Re-Order) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety Stock เตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อ สินค้าชนิด

  ใดเข้ามาเพิ่มในสต็อคเพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

* สามารถบันทึกการปรับปรุงยอดสต็อคเพิ่มเติมได้

* พิมพ์รายงานสถานะสินค้า เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า , พิมพ์สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, พิมพ์ Price List

* สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน รอว่าง ๆ แลวค่อยมาบันทึกก็ได้และจะยังคง

  ได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบถั่วเฉลี่ย และแบบเขาก่อนออกก่อน 

* สามารถบันทึกเบิกหรือรับเข้าของเข้าคลังโดยไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เช่น การเบิกวัตถุดิบและการรับสินค้าเข้าจากการผลิต 

* การค้นหาสินค้าสามารถค้นหาได้ทั้งรหัสและชื่อของสินค้า 

* รองรับการแก้ไขรหัสและชื่อสินค้าได้เพียงเสี้ยววินาที 

* รองรับการกำหนดจุดสั่งซื้อของสินค้าพร้อมรายงานตรวจสอบ 

* สามารถกำหนดสิทธิในการทำงานได้ว่าพนักงานคนใดสามารถให้สินค้าติดลบได้หรือไม่ 

* สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้าได้ทันทีแม้ขณะเปิดเอกสารขาย


                                                        HOME   PO SO AP AR FA CQ GL BEFORE   NEXT