ระบบบัญชี FORMULA SUPER GL เป็นการทำงานแบบ Back Office ซึ่งเป็นการทำงานผ่านใบสำคัญลงบัญชีเพียงแค่

บันทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางด้านบัญชีและภาษีอากรได้อย่างครบถ้วน

และถูกต้อง Users สามารถออกแบบเพื่อจัดทำรายงานงบการเงิน แต่ละประเภทเองได้อย่างง่ายดาย หรือจะ Export ไปสู่โปรแกรม

อื่นก็ได้ เช่น Excel นอกจากนั้นการทำงานยังสามารถเชื่อมโยงกับงานด้าน Front Office เพื่อความสะดวกในเรื่องของเอกสารและ

เป็นการลดความซ้ำซ้อนของงานได้

     TAXATION SUPPORT...

          รองรับภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วนที่จำเป็นต่อทั้งธุรกิจ Trading & Service เช่น ภาษีไม่ถึงกำหนด(สำหรับงานบริการ),

ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อเฉลี่ย, ภาษีขอคืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้ ฯ

          รองรับการแก้ไขรหัสในเสี้ยววินาที, รองรับการแก้ไขรหัสต่างๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นรหัสผังบัญชี, รหัสสินค้า, 

รหัสเจ้าหนี้,รหัสลูกหนี้, รหัสสินทรัพย์ ฯ

     DOCUMENT FORM DESIGNER...

          สามารถออกแบบฟอร์มเอกสารได้เหมาะสมกับองค์กร เช่น ใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ โดยอาจจะ

ออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่แล้ว (Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นการออกแบบด้วย

เครื่องมือที่มีลักษณะ User Friendly รวมถึงการโหลด Logo บริษัทหรือรูปภาพต่างๆ ได้ เริ่มระบบได้รวดเร็ว/implement ได้อย่าง

ง่ายดาย

          รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งเหนือชั้นกว่าในการบันทึกรายการใน

ลักษณะ Online เช่น รายการค่าใช้จ่ายประจำไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ซึ่งมีการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มากกว่า 1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ กรณีที่มีหลายเบอร์มีภาษีซื้อภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งแบบ 3% และ 5% ในรายการ

บัญชีที่เกิดขึ้นเพียง 1 รายการ

     SPEED ENTRY...

          ช่วยให้สามารถบันทึกเอกสารพร้อมๆ กันหลายชนิดทั้งบิลซื้อและบิลขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือเช็ค ได้ภายในหน้าจอเดียว

พร้อมทั้งสร้าง Voucher ให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาบันทึกที่ละใบอีกต่อไปและสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที

     ONLINE UPDATE AND ONLINE CORRECTION...

          บันทึกข้อมูลลักษณะ LINK เชื่อมโยงกันอัตโนมัติและสามารถเพิ่ม/แก้ไขรายละเอียดของฐานข้อมู่ลเกือบทุกชนิดได้ทันที

     UNLIMITED ACCOUNT PERIODS...

          สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนปี ไม่้จำเป็นจะต้องปิดงวดหรือตัดตอนข้อมูล

     EXPORT FILES (OPTION)...

          รุ่น Client/Server ยังมีความสามารถในการ Export รายงานเป็นรูปแบบ Files ต่างๆทั้งแบบ DBF, Text, Excel 

หรือ HTML Formatจึงทำให้สามารถส่งต่อรายงานต่างๆ ให้กับโปรแกรมอื่นในรูปแบบ Paperless ช่วยให้ Users สามารถบริหาร

ข้อมูลจากโปรแกรม FORMULA SUPER GL ได้อย่างไร้ขีดจำกัด


       


ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger System

* สามารถเก็บข้อมูลล่วงหน้า-ย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่องและมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัดปื ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยังไม่ปิด

* สามารถบันทึก VOUCHER แบบ COMPOUND ENTRY (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) และยังสามารถจัดกลุ่มบัญชีให้ ยันกันเป็นชุด ๆ 

  ได้ใน VOUCHER ใบเดียวกัน เพื่อให้สามารถออกบัญชีรูปตัว T ได้อย่างสมบูรณ์

* สามารถบันทึกเอกสารหลายชนิดใน Voucher ใบเดียวกันได้ เช่น ใบภาษีหัก ณ ที่่จ่าย เช็ค Invoice ทำให้สามารถตรวจสอบยัน

  ยอดเอกสารต้นตอทุกหน่วยงานได้ลึกและละเอียดที่สุดในเมนูเดียวและมีความยืดหยุ่นสูง

* สามารถกำหนด FISCAL YEAR หรือวันเริ่มรอบบัญชีของกิจการให้เป็นวันไหนก็ได้และออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือปืปฏิทิน

  ตามช่วงวันที่่ ณ วันที่ที่กำหนดได้เองตามต้องการ

* บันทึกรายการแบบปืละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัด โดยไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด , 18 งวด , 24 งวดใหสับสนอีกต่อไป

* สามารถออกแบบงบได้อย่างง่ายดาย โดยออกแบบเพียงครั้งเดียว เพื่อใช้พิมพ์งบได้หลายรูปแบบ ทั้งงบ ณ วันที่งบ ประจำงวด งบ

  รวมบริษัท งบทั้งแผนก งบรวมหลายแผนก

* สามารถเริ่มงานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมาของงวดก่อนเพราะสามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้

* สามารถสลับสวิทซ์หน้าจอรายงานต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาได้กรณีที่ผู้ใช้งานหรือผู้บริหารเป็นชาวต่าง

  ชาติ*

  ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่าย และ ระบบเพิ่มเติม                                                         HOME   PO SO AP AR IC FA CQ BEFORE   NEXT