ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร FORMULA CQ เป็นระบบที่ได้รับข้อมูลจากระบบอื่นๆ เพื่อมาทำการวิเคราะห์และตัดสินใจของ

ฝ่ายการเงิน ซึ่งมี Report เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ เช่น รายงาน Outstanding Cheque พิมพ์ทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่าย เรียงตาม

วันที่ในเช็ค/ ตามเจ้าหนี้/ ตามลูกหนี้/เลขที่ใบสั่งจ่ายได้ เมื่อมีการบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร (Payin Slip) โปรแกรมจะช่วยลง

บัญชีให้อัตโนมัติ

          นอกจากนี้ยังรองรับการทำ Posted date cheque พร้อมทั้งระบุสถานะของเช็คว่า ผ่าน-ไม่ผ่าน หรือเช็คคืน-ยังไม่นำเข้า

ได้  สามารถพิมพ์รายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร เพื่อทำ Bank Reconcile ได้
ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร Cheque and Bank System

* สามารถออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มเช็คของธนาคารได้อย่างง่ายดายและหลากหลายเพื่อการออกเช็ครวดเร็วถูกต้อง 

* สามารถออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มใบนำฝากเช็คแทนการเขียนด้วยมือเพื่อความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น 

* สามารถจัดทำรายการฝาก - ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างธนาคาร รายการจ่าย ดอกเบี้ยธนาคาร ฯลฯ 

* เมื่อบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร ( Payin Slip ) โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีใหอัตโนมัติ 

* สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ข้อมูลในเครื่องตาม Bank Statement 

* สามารถจัดทำรายการทางด้านเช็คนำฝากเช็คผ่าน และจัดการกับเช็คที่มีปัญหา(ทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย ) 

* สามารถพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ( Bank Statement ) 

* สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบหรือทำ Bank Statement ได้          

* สามารถเก็บประวัติเช็คคืน (เช็คเด็ง) เพื่่อการพิจารณาเรื่องการให้เครดิต 

* สามารถตรวจเช็คต่าง ๆ ตามเลขที่ Voucher เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ                                                        HOME   PO SO AP AR IC FA GL BEFORE   NEXT