ระบบเจ้าหนี้ FORMULA AP เป็นระบบที่รองรับการทำงานที่ซับซ้อนได้ดี ซึ่งนอกจากจะรับชำระหนี้โดยเลือก Invoice ทั้ง

หมด หรือตัดจ่ายหนี้บางส่วนได้แล้วยังสามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปพร้อมกันได้, รองรับการจ่ายหนี้

เกินจริงหรือขาดจากยอดเงินจริงได้  นอกจากนี้ยังมี Report ตรวจสอบและเพื่อการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การ์ดเจ้าหนี้,Aging Report

ทั้งแบบสรุปและแบบละเอียดแยกแผนกละฝ่ายได้ โดยสามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้ได้, สามารถพิมพ์ รายงานสรุปยอดหนี้สกุล

เงินต่างประเทศ พร้อมทั้งสรุปผลต่างกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีที่มีการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศได้,เรียกดู

รายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ในมุมเอกสารจริงและในมุมมองของนักบัญชีได้
ระบบเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Account Payable System

* สามารถกำหนดรูปแบบและแก้ไขฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบวางบิล ( Billing Slip) , ใบจ่ายเงิน ( Receipt ) เป็นต้น

* สามารถตรวจใบกำกับภาษีหรือเอกสารที่ค้างจ่ายเพื่อประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามช่วงเอกสารที่่กำหนดได้เอง เช่น ต้องจ่ายภายใน

  7 วัน 15 วันหรือ 30 วัน

* รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ (ผสมกันก็ได้) รวมถึงรายการโอน, เล็ตเตอร์ออฟเครดิต,บัตรเครดิต

  ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง

* รองรับการจ่ายชำระแบบทยอยจ่ายหรือการจ่ายเต็มจำนวน

* สามารถแก้ไขรหัสต่างๆ ได้เพียงเสี้ยววินาทีไม่ว่าปริมาณข้อมูลจะมากเพียงใด

* สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จาย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่างถูกต้อง

* สามารถตรวจสอบรายงานการจ่ายชำระจากการรับวางบิลเพื่อบริหารการจ่าย

* รองรับรายงานวิเคราะห์อายุหนี้เพื่อวางแผนการจ่ายชำระโดยกำหนดช่วงการจ่ายเงินได้ทันที

* การค้นหาผู้จำหน่ายสามารถค้นหาได้ทั้งรหัสและชื่อของผู้จำหน่าย


                                                        HOME   PO SO AR IC FA CQ GL BEFORE   NEXT