ระบบทรัพย์สินถาวรและค่าเสื่อม FORMULA FA เป็นระบการคิดคำนวณค่าเสื่อม ที่มีความละเอียดสูงในการคำนวณค่าเสื่อม 

ซึ่งคำนวณได้ละเอียดระดับวันจึงเป็นการคำนวณค่าเสื่อมตามจริงได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียง

เสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมายเพียงใด

          FIXED ASSET มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบสินทรัพย์และระบบบัญชีแยกประเภทโดยลงบัญชีให้อัตโนมัติ

         สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์และบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพื่อคิดค่าเสื่อมได้และการคำนวณค่าเสื่อมสามารถคำนวณ

ได้ทั้งแบบเส้นตรง (Straight line) และแบบลดน้อยถอยลง (Declined) ซึ่งสามารถคิดค่าเสื่อมแยกตาม หน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์

นั้นๆ ได้


     


ระบบสินทรัพย์ถาวร Fixed Asset System

* สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม้่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมายเพียงใด

* คำนวณค่าเสื่่อมราคา และปัดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนให้ตรงกับยอดปีด้วย

* คำนวณค่าเสื่อมราคาละเอียดระดับวัน

* สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ และสามารถบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพื่อคิดค่าเสื่อมได้

* เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ทั้งแบบเส้นตรง (STRAIGHTLINE) และแบบลดน้อยถอยลง ( DECLINED ) • คิด

  ค่าเสื่อมแยกตามหน่วยงานที่่ใช้สินทรัพย์นั้น


                                                        HOME   PO SO AP AR IC CQ GL BEFORE   NEXT