ระบบลูกหนี้ FORMULA AR เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบขาย ซึ่งสามารถ Generate ใบวางบิลอัตโนมัติและกำหนด

รูปแบบเงื่อนไขการวางบิลที่หลากหลายได้ เช่น เลือก Invoice ที่ต้องการจะรับชำระบางส่วน หรือทั่งใบ รองรับการชำระหนี้โดย

เงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการรวมถึงรายการโอน, Draf, Letter of Credit ฯ, สามารถรับชำระหนี้ โดยบันทึกใบรายการ

ภาษี หัก ณ ที่จ่ายไปพร้อมกันได้

          มี Report เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่หลากหลาย เช่น การ์ดลูกหนี้, Aging Report ทั้งแบบสรุปและละเอียดแยก

ฝ่ายและแผนก โดยสามารถกำหนดช่วงในการวิเคราะห์อายุหนี้ได้, พิมพ์ Report สรุปกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้กรณีที่มี

การขายสินค้าเป็นสกุลตราต่างประเทศส่งออก, Report แสดงยอดหนี้ค้างชำระแยกตามชื่อลูกค้าได้ ฯลฯ
ระบบลูกหนี้/รายได้อื่นๆ Account Receivable System

* กำหนดรูปแบบและแก้ไขฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบวางบิล ( Billing Slip) , ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt )

* สามารถพิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงินเพื่อโทรแจ้งเตือนลูกค้าและเพื่อการประมาณการรายได้ของกิจการโดย จะดูแยก

  ลูกค้าแต่ละราย หรือต้องการดูรวมทุกลูกหนี้เพื่อให้เห็นข้อมูลในการบริหารทางการเงิน

* สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติกรณีที่มีการพิมพ์เอกสารการขายเป็นจำนวนมากเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการทำงานและ รับชำระ

  หนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับชำระบางส่วน หรือทั้งใบก็ได้

* รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน,ดร๊าฟ,เล็ตเตอร์ออฟเครดิต,บัตรเครดิต

* สามารถรองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด(กรณีเศษสตางค์) จากยอดเงินรับจริง

* สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่างถูกต้อง

* สามารถตรวจสอบและประมาณการการรับชำระจากรายงานใบวางบิลที่ครบกำหนดเพื่อวางแผนการไปเก็บเงิน ให้กับผู้บริหาร

       *สามารถวิเคราะห์อายุหนี้ว่าจะได้รับเงินช่วงใดบ้างโดยสามารถกำหนดช่วงในการดูรายงานได้เอง การค้นหา

        ลูกค้าสามารถค้นหาได้ทั้งรหัสและชื่อของลูกค้า

       *สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีกรณีที่เป็นธุรกิจบริการ* รองรับการจัดทำใบวางบิล,ใบเสร็จก่อนการรับเงิน(เพื่อเก็บเงิน

        โดยไมตัดยอดหนี้)ใบเสร็จรับเงินหรือทำใบเสร็จทันทีตามนโยบายของลูกค้า                                                        HOME   PO SO AP IC FA CQ GL BEFORE   NEXT